Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 กันยายน-1 ตุลาคม
พ.ศ. 2566
ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน
21 กันยายน
พ.ศ. 2566
กิจกรรมคุรุแก้วล้ำค่า วันทาสามัคคี
18-20 กันยายน
พ.ศ. 2566
ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม เพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบปลายภาค 1/2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน

ภาพกิจกรรม

โปรแกรมสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ระเบียบ / คู่มือนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-711-0178 ต่อ 109