เข้าสู่การสมัคร

*รอบโครงการพิเศษ >>ปิดรับสมัคร<<
*รอบโควต้า >>ปิดรับสมัคร<<
*รอบห้องปกติ เปิดรับสมัคร

เข้าสู่การสมัคร

หนังสือรับรองสิทธิ

เรียน ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่มอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว)

ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ หนังสือรับรองสิทธิ เพื่อประกอบการเบิกค่าการศึกษาบุตรเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ

การสมัคร GIFTED

พิมพ์ใบสมัคร
วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาสะเต็มศึกษา
36 คน 28 คน 47 คน 37 คน 49 คน 9 คน 7 คน

รายละเอียดการสมัคร

ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบใน วันที่ 27 มีนาคม 2560 และส่งใบสมัครที่กรรมการคุมสอบของแต่ละห้อง

ประกาศผลการสอบวันที่ 30 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.1 เพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ IP ม.1 เพิ่มเติม

สมัครด้วยตนเองที่ รร.>>>เปิด

195 views

23/03/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.4 เพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน IP ม.4 เพิ่มเติม

สมัครด้วยตนเองที่ รร.>>>เปิด

119 views

23/03/2560


ประกาศรับสมัคร นักเรียนปกติ ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>เปิด

1185 views

20/03/2560

ประกาศรับสมัคร นักเรียนปกติ ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนปกติ ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>เปิด

741 views

20/03/2560

ผู้ดูแลระบบ

หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ 053-711018 ต่อ 107 สามารถติดต่อสอบถามในเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร โควต้า ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโควต้า ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

1247 views

13/03/2560

ประกาศรับสมัคร ศูนย์วิทย์ ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษศูนย์วิทย์ ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

2780 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร EP ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ EP ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

861 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ IP ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

655 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัครศูนย์วิทย์ ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ ศูนย์วิทย์ ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

2366 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ IP ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

703 views

17/02/2560

ประกาศผลการคัดเลือกโควต้า ม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควต้านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ให้แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย มารายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.00-11.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

**เริ่มเข้ากรอกข้อมูลการรายงานตัวและพิมพ์ใบชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกให้กรอกข้อมูลการมอบตัวในระบบและพิมพ์ใบมอบตัวและติดรูปถ่ายนำมายื่นในวันรายงานตัวพร้อมกับเอกสารที่กำหนด

การรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ภาคเช้า 8.00 น. ระดับชั้น ม.4 **ตามลำดับประกาศผล

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ภาคบ่าย 12.30 น. ระดับชั้น ม.1 **ตามลำดับประกาศผล

ชุดที่ 1 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายวิชาการ

1.ใบมอบตัวพิมพ์จากระบบ

2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับเซ็นรับรองสำเนา

        2.1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

        2.2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ผู้ให้กำเนิด

        **กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

        2.3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ปกครองที่มามอบตัวไม่ใช่บิดาหรือมารดา

3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ (Transcript) ให้นำมายื่นกับทางโรงเรียนในวันที่ 3 เมษายน 2560

        3.1. ปพ.1:ป ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนที่มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        3.2. ปพ.1:บ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนที่มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


**คลิ๊กที่ชื่อเอกสารเพื่อทำการ Download พร้อมกับพิมพ์ออกมากรอกข้อมูลทั้ง 3 ฉบับ และนำส่งในวันมอบตัว


ชุดที่ 3 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายการเงิน

1.ใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบ และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำสลิปผลการชำระเงินมามอบกับฝ่ายการเงินของทางโรงเรียน เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันนี้

**นักเรียนที่สอบติดสำรองยังไม่ต้องจ่ายเงินที่ธนาคารให้รอประกาศจากทางโรงเรียน

ให้เตรียมเอกสารทั้ง 3 ชุด พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องจากที่บ้านและนำมารายงานตัว ตามลำดับที่ประกาศผลการสอบจากทางโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด


รายชื่อผู้มีสิทธิ์

ปฏิทินการรับสมัคร ปี 2560

แผนผังโรงเรียน


Copyright © โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003