เข้าสู่การสมัคร

*รอบโครงการพิเศษ >>ปิดรับสมัคร<<
*รอบโควต้า >>ปิดรับสมัคร<<
*รอบห้องปกติ ปิดรับสมัคร

เข้าสู่การสมัคร

กรอกข้อมูลมอบตัวห้องเรียนปกติ

มอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1-ม.4เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลการมอบตัว ม.1 และ ม.4 สำหรับผู้ที่สอบผ่าน

ให้นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำสลิปผลการชำระเงินมามอบกับฝ่ายการเงินของทางโรงเรียน เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่

ม.1 5/เม.ย/2560 - 7/เม.ย/2560

ม.4 6/เม.ย/2560 - 8/เม.ย/2560

การรายงานตัวและมอบห้องเรียนปกติ

วันที่ 7 เมษายน 2560 ระดับชั้น ม.1 **ตามลำดับประกาศผล

วันที่ 8 เมษายน 2560 ระดับชั้น ม.4 **ตามลำดับประกาศผล

ชุดที่ 1 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายวิชาการ

1.ใบมอบตัวพิมพ์จากระบบ

2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับเซ็นรับรองสำเนา

        2.1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

        2.2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ผู้ให้กำเนิด

        **กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

        2.3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ปกครองที่มามอบตัวไม่ใช่บิดาหรือมารดา

3.ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจบหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ (Transcript)

        3.1. ปพ.1:ป ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนที่มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        3.1. ปพ.1:บ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนที่มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


**คลิ๊กที่ชื่อเอกสารเพื่อทำการ Download พร้อมกับพิมพ์ออกมากรอกข้อมูลทั้ง 3 ฉบับ และนำส่งในวันมอบตัว


ชุดที่ 3 เอกสารรายงานตัวและมอบตัวฝ่ายการเงิน

1.ใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบ และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำสลิปผลการชำระเงินมามอบกับฝ่ายการเงินของทางโรงเรียน เริ่มชำระได้ตั้งแต่ 5/04/2560 - 8/04/2560

**นักเรียนที่สอบติดสำรองยังไม่ต้องจ่ายเงินที่ธนาคารให้รอประกาศจากทางโรงเรียน

ให้เตรียมเอกสารทั้ง 3 ชุด พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง**จากที่บ้าน**ให้เรียบร้อยและนำมารายงานตัว ตามประกาศจากทางโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนดประกาศรับสมัคร IP ม.1 เพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ IP ม.1 เพิ่มเติม

สมัครด้วยตนเองที่ รร.>>>เปิด

755 views

23/03/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.4 เพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน IP ม.4 เพิ่มเติม

สมัครด้วยตนเองที่ รร.>>>เปิด

451 views

23/03/2560

ประกาศรับสมัคร นักเรียนปกติ ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

2518 views

20/03/2560

ประกาศรับสมัคร นักเรียนปกติ ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนปกติ ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

1390 views

20/03/2560

ผู้ดูแลระบบ

หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ 053-711018 ต่อ 107 สามารถติดต่อสอบถามในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร โควต้า ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโควต้า ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

1738 views

13/03/2560

ประกาศรับสมัคร ศูนย์วิทย์ ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษศูนย์วิทย์ ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

3525 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร EP ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ EP ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

1003 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.1

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ IP ม.1

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

840 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัครศูนย์วิทย์ ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ ศูนย์วิทย์ ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

2685 views

17/02/2560

ประกาศรับสมัคร IP ม.4

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ IP ม.4

เข้าสู่การสมัคร>>>ปิด

1326 views

17/02/2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ GIFTED เพิ่มเติม


ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 ห้องเรียนปกตินักเรียน ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้กรอกข้อมูลการมอบตัวในระบบและพิมพ์ใบมอบตัวและติดรูปถ่ายนำมายื่นในวันรายงานตัวพร้อมกับเอกสารที่กำหนด เปิดระบบกรอกข้อมูลมอบตัว 06/04/2560 13.00 น.

ประกาศแจ้ง GIFTED เพิ่มเติม

ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบใน วันที่ 5 เมษายน 2560 และส่งใบสมัครที่กรรมการคุมสอบ

สอบ GIFTED เพิ่มเติม ณ ตึก 11 ห้อง 1111 เวลาตามตารางสอบ

การสมัคร GIFTED เพิ่มเติม

GIFTED เพิ่มเติม
วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาสะเต็มศึกษา
2 คน 31 คน

ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบใน วันที่ 5 เมษายน 2560 และส่งใบสมัครที่กรรมการคุมสอบของแต่ละห้อง

ประกาศผลการสอบวันที่ 6 เมษายน 2560

กรอกข้อมูลมอบตัวโควต้า ม.4

มอบตัวโควต้าเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลการมอบตัว

ให้นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำสลิปผลการชำระเงินมามอบกับฝ่ายการเงินของทางโรงเรียน เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2/เม.ย/2560 - 4/เม.ย/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวสอบที่ทางโรงเรียนออกให้พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ

**ม.1 สอบวันที่ 1 เมษายน 2560

**ม.4 สอบวันที่ 2 เมษายน 2560

ประกาศผลการสอบ GIFTED

หนังสือรับรองสิทธิ

เรียน ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ที่มอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว)

ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ หนังสือรับรองสิทธิ เพื่อประกอบการเบิกค่าการศึกษาบุตรเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ในวันและเวลาราชการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ

การสมัคร GIFTED

พิมพ์ใบสมัคร
วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาสะเต็มศึกษา
36 คน 28 คน 47 คน 37 คน 49 คน 9 คน 7 คน

ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบใน วันที่ 27 มีนาคม 2560 และส่งใบสมัครที่กรรมการคุมสอบของแต่ละห้อง

ประกาศผลการสอบวันที่ 30 มีนาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกให้กรอกข้อมูลการมอบตัวในระบบและพิมพ์ใบมอบตัวและติดรูปถ่ายนำมายื่นในวันรายงานตัวพร้อมกับเอกสารที่กำหนด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

แผนผังโรงเรียน